Social Icons

Kamis, 11 April 2013

Mitos Putri Junjung Buih

Tugas Pengantar Antropologi
tentang
Mitos Putri Junjung BuihDosen : Sitti Maryam, M. A


Oleh Kelompok II :

Barkiah                        A1A111001 

Magfiraturrahman    A1A111004

Nor Amalina                A1A111012

Norhayati                    A1A111023

Akhmat Farisi             A1A111048

Abdurrahman              A1A111049 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2013Putri Junjung Buih


Banua nang hanyar diulah nitu dingarani Nagara Dipa, nang andaknya di Pulau Hujung Tanah. Ujar kisah, tanahnya  bahawa hangat, lawan babau harum nang kaya baun daun pudak.
    Di bawah karajaan nang hanyar nitu diulah istana nang dilangkapi lawan balai rung, wadah parbandaharaan, lawan bangunan nang lain-lainnya. Ampu Jatmika nang mamimpin nagri nang hanyar nitu, maangkat dirinya saurang jadi raja, balalu bagalar Maharaja di Candi.
    Limbah sudah  lawas Ampu Jatmika jadi raja di Nagara Dipa, inya kaganangan lawan tutus dirinya saurang nang katurunan dagang. Wayah nitu urang sabarataan parcaya, amun ada nang jadi raja kada tutus bangsawan, maka kainanya banua nitu bisa dapat mala pataka.
    Ampu Jatmika nang marasa diri sudah tua, wayah nitu rahatan garing bangat, inya balalu mangiau dua ikung anaknya. Ampu Mandastana lawan Lambung Mangkurat. Inya baucap di hadapan nang anaknya badua nitu :
    “Amun aku kaina maninggal dunia, ikam badua kada bulih jadi raja di Nagara Dipa naya. Kita kada tutus bangsawan. Nitu.Kita tutus urang dagang nang kada bulih jadi raja”.
    Ampu Mandastana lawan Lambung Mangkurat mandangarakan papadahan urang tuhanya nang rajatan garing bangat nitu.
    “Amun aku sudah kadada lagi, ikam badua kaina musti tulak kita batapa. Batapa dua tahun lawasnya gasan mancari raja di banua kita. Ampu Mandastana, ikam batapa di dalam guha di bawah gunung. Lambung Mangkurat, ikam batapa di ulak banyu nang dalam:. Kada lawas limbah baucap nitu Ampu Jatmika maninggal dunia.
    Ampu Mandastana balalu tulak batapa ka dalam guha di bawah gunung. Lambung Mangkurat tulak jua batapa ka ulak banyu nang dalam.
    Dua tahun lawasnyabatapa sasaurangan, mangurangi makan nginum, lawan mangurangi guring. Salawas dua tahun batapa nitu, kadada jua tanda-tandanya, nang badua badangsanak nitu cagar bapakulih hasil tapaannya. Kaduanya sudah handak ampih batapa nang kaya urang baputus asa.
    Tagal sakali malamnya, wayah Lambung Mangkurat takalap satumat, inya bamimpi nang bapanya mamadahi. Urangnya kada taliat tagal suaranya haja nang tadangar.
    “Lambung Mangkurat. Ikam ulah lalantingan ampat walas batang pisang saba. Di ampat buncu tihangnya digantung mayang pinang nang baurai pasang jua lalangitankain putih. Wayah tangah malam, ikam duduk di tangah-tangah bapakaian saraba putih, tamasuk laung putih.
    Wayah tangah malam nitu ikam likit dupa, balalu balarut ka hilir. Ikam jangan takutan lawan buhaya, iwak ganal, ular tadung, atawa binatang buas nangapa haja”.
    Kaina ikam sampai inggat Luuk Bagaja, banyu sasain badalam nang baputar di ulak banyu. Amun ulak banyu sudah ranai, kaina kaluar buih nang kaya gunung anak ganalnya. Tumatan di buih nitu kaina kaluar suara babinian. Babinian nitu kaina nang jadi raja putrid banua naya, banua Nagara Dipa”.
    Lambung Mangkurat takajut limbah bangun. Inya taungut satumat, maingatakan papadahan bapanya tumatan dimimpi nitu.
    Isuknya Lambung Mangkurt lakasai maulah lalantingan ampat walas batnag pisang saba, maandaki lalangitan kain putih, lawan manggantung mayang pinang. Wayah tangah malam dilikitnya dupa. Inya bapakaian saraba putih, balalu balarut ka hilir di lalantingan nitu. Ada buhaya, ular tadung, iwak ganal, kada dihiraninya, inya kadada asa gair napaapa, inya Lambung Mangkurat kada urang nang pamburisit.
    Kada lawas imbah nitu, bujur jua, inya sampai inggat Luuk Bagaja, balalu banyu ulak bapusing. Lalantingan umpat jua tpusing, tagal limbah nitu kada lawas banyunya ranai, bagana, balalu timbul buih nang kaya gunung anak ganalnya. Tumatan di buih nitu kaluar suara bibinian :
    “Uuu. Bapa Lambung Mangkurat. Nangapa nang dicari di sini?”.
    Lambung Mangkurat manyahut :
    “Mancari raja gasan banua kami di Nagara Dipa”
    “Aku naya pang nang raja putrinya, Putri Junjung Buih nang Bapa cari”.
    “Kami sudah maulahkan istana di Candi gasan kadiaman tuan putrid”, ujar Lambung Mangkurat.
    “Aku kada hakun badiam di istana Candi. Amun handak bujur-bujur maulah aku jadi raja, ulahkan mahligai nang tihangnya ampat batang puhun batung batulis sakti nang ada di Gunung Batu Piring. Mahligai nitu musti tuntung digawi sahari. Limbah nitu suruh ampat puluh ikung bibinian bujangan maulah salambar kain langgundi kuning nang panjangnya pitung dapa, gasan aku pakai wayah ka mahligai kaina”.
Limbah mandangar suara Putri Junjung Buih nitu, balalu Lambung Mangkurat bagagas bulik ka banua mamadahkan lawan bubuhan punggawa karajaan Nagara Dipa, nangapa-apa nang dikahandaki ulih Putri Junjung Buih nang cagar jadi raja putri.
Lambung Mangkurat manyuruhi barataan urang babagi gawian. Ampat batang puluh batung batulis sakti diambil di Gunung Batu Piring. Mahligai nang ganal diulah ulih ampat urang patih nang tihangnya batang puhun batung batulis nang sakti nitu.
Salambar kain langgundi kuning nang panjangnya pitung dapa, nang dulah ulih ampat puluh bibinian, digawi jua sabarataan. Barakat inya digawi baimbai barataan, maka mahligai, kain langgundi kuning nitu sudah tuntung digawi sahari samalaman, cucuk lawan kahandak Putri Junjung Buih.
Wayah ari nang sudah ditantuakan nitu, maka Putri Junjung Buih kaluar tumatan di tangah ulak banyu nang babuih. Putri Junjung Buih kaluar tumatan di tangahh ulak banyu nang babuih. Putri timbul nang kaya diangkat ulih gunung buih nang ganal. Di tangah-tangah cahaya nyarak nang gilang gumilang, putrid kaluar lawan rupa nang saling bungasan. Awaknya putih kuning  saikungan, rambutnya ikal mayang, hidung mancung, mata nyarak mancurung, bulu matanya hirang sing lantikan. Di tambah pulang pakaian kain panjang, maginnya Putri Junjung Buih kaliatan bungas kada sakira.
Putri Junjung Buih dibawa, diarak sampai ka mahligai nang digapit lawan diiringi ulih ampat puluh babinian bujangan nang bungas-bungas barataan.
Limbah sudah sampai ka mahligai, Putri Junjung Buih didudukakan di tahta karajaan jadi raja putri Nagara Dipa. Lambung Mangkurat nang maatur urusan samunyaan manjavat jadi mangkubumi di banua nitu.

Kada lawas limbah Putri Junjung Buih jadi raja putrid di Nagara Dipa balalu Lambung Mangkurat tapikir dalma hati, rasanya kada cucuk Putri Junjung Buih hidup manyanyaurangan haja, amun kada bapasangan lawan raja jua. Balalu Lambung Mangkurat marangkai buah pikirannya nitu lawan raja 

Putri Junjung Buih. Sakalinya Raja Putri Junjung Buih manjawab :

“Aku hakun kawin lawan anak raja Majapahit pakulih tapaan nang ada di banua subarang”. 

Malam dudinya Lambung Mangkurat bamimpi badapat lawan aruah bapanya nang mamadahakan supaya Lambung Mangkurat barangkat tulak ka banua subarang maambili anak raja hasil tapaan nitu. Anak raja hasil tapaan nitu bangaran Radin Putra. Maka limbah nitu tulakai Lambung Mangkurat mambawa kapal karajaan nang bangaran Si Parabayaksa.
Dalam kapal nang ganal nitu umpat jua tulakan Wiramartas Patih Pasi, Patih Baras, Patih Luhu, Patih Dulu lawan sagala anak buah kapal nang lainnya.

Kada lawas balayar di laut ganal, bubuhan Lambung Mangkurat sampai ka banua subarang, mandapati raja gasan mainta anaknya hasil tapaan gasan di bawa ka Nagara Dipa. Raja di banua subarang nitu katuju bangat nang anaknya di bawa ulih Lambung Mangkurat ka Nagara Dipa.

Putri Junjung Buih nang jadi raja putri di Nagara Dipa nitu sakalinya baisi kasaktian lawan kakuasaan di watas banua banyu, banyu sungai atawa banyu laut. Inya mancuba mauji kaharatan bakal lakinya. Radin Putra nang rahatan ada di dalam kapal Si Parabayaksa, nang rahatan balayar ka ampah Nagara Dipa

Diparintahkan anak buahnya, bubuhan naga putih manahan kapal Si Parabayaksa. Pitung ikung naga putih nang ada di laut ganal nitu manuruti parintah Putri Junjung Buih kapal nitu balalu tagana kawa bagarak lagi

Lambung Mangkurat hiran bangat maliat kapalnya Si Parabayaksa nang ganal nitu kada kawa saling garakan lagi. Kapal ganal nitu kada biasa sampai tagana kaya damintu. Limbah nitu balalau Radin 

Putra baucap :

“Bapa Lambung Mangkurat, dalam banyu naya ada pitung ikung naga putih nang manahan kapal kita. Naga putih nitu anak buahnya, rakyat nya Putri Junjung Buih nang mauji kaharatanku. Biar aku haja nang manajuninya”.

Limbah baucap nitu, balalu Radin Putra tajhun mancirup ka dalam banyu laut, tinggalam bulat. Pitung hari pitung malam inya dalam banyu malawan naga putih anak buah Putri Junjung Buih, pahabisannyaRAdin Putra kawa mangalahkan naga putih anak buah Putri junjung Buih nitu. Balalu inya timbul ka atas banyu, naik ka atas kapal SI Parabayaksa lawan rupa nang gagah parkasa, balalu bagalaar Pangiran Surianata.


Bubuhan Lambung Mangkurat lawan samunyaan anak buahnya kapal SI Parabayaksa nitu manarusakan balayar bulik ka ampah banua Nagara Dipa. Di banua Nagara Dipa nang urang banyak sudah manyampuk kadatangan Pangiran Surianta Lambung Mangkurat, lawan anak buah Si Parabayaksa lainnya.

Wayah nitu diadakan karasmin di banua Nagara Dipa. Putri Junjung Buih lawan Pangiran Surianata didudukakan dipadudusan, bajajak di atas ampat ikung kapala hadangan.

Banyu gasan badudus nitu diandaki kakambangan ampat puluh macam nang babau harum, kasamunyaan kambang mawar, malati, marak, malur, Kananga, kacapiring, campaka putih, campaka kuning, nagasari kambang culan, kambang tuak-tuak, usir-usir, kambang palilak, kambang pandan, tanjung, kambang tanding, kambang sarunai, kambang pacar, panggil-panggil putih, panggil-panggil habang, kambangdilam, kambang gandasuli, kambang pudak satagal, kambang jariangan, kambang tambura, kambang sarapangan, kambang jarum-jarum, kambang gambir, kambang kasumaningrat, kambang kankung, kambang talipuk, kambang bilaran tapah, kambang bamban, kambang urang-aring, kambang gayam, kambang supan-supam kambang kasisap, kambang bunting-buntung, kambang dadap, kambang patah kamudi.

Tuntung badudus, ditapung-tawari ulih Lambung Mangkurat, lawan dihamburi baras kuning. Limbah nitu Pangiran Surianata lawan Putri Junjung Buih dibawa ka mahligai.
Mahligai nitu sudah dikakambangi lawan macam-macam kakambangan, gamelan Si Rarasati dibunyiakan, agung Si Rabut Paradah dicatuk, ditambah tuntunan wayang, tuping lawan tarian baksa. Tarian nang kada tatinggal musti dituntunakan nang ngaran tari Jambangan Kaca.

Pangiran Surianata diangkat jadi raja lawan parmaisurinya Putri Junjung Buih di Banua Nagara Dipa.
Tahun ka lawan tahun lawasnya di Nagara DIpa, pasangan raja badua laki bini nitu manurunakan anak lakian nang dibari ngaran Radin Suriaganggawangsa. Kada lawas limbah nitu ada pulang saikung anak lalakian nang di bari ngaran Radin Suriawangsa.

Wayah nitu diadakan karasmin banua. Samunyaan kulawarga datangan manuntun tatarian baksa, tuping lawan gagamalan. Di situ Raja Pangiran Surianata lawan Puti Junjung Buih baamanat lawan nang ada barataan supaya maharagu banua, supaya hidup baruruhuian. Amun ada urang nang kakaraman di kapal musti ditulungi.

Ujar kisah, pahabisannya Pangiran Surianata lawan Putri Junjung Buih baamanat handak bulik ka asal banuanya, balalu kaduanya baimbai gaib, hilang kada kaliatan lagi.

Limbah nitu nang jadi panggantinya, Radin Suriawangsa diangkat jadi raja di Nagara Dipa nang bagalar Maharaja Suriaganggawangsa.

TAMAN PUTRI JUNJUNG BUIH : taman ini adalah tempat bersejarah yaitu tempat menghilangnya putri pada zaman kerajaan negara dipa. dan sekarang sudah menjadi taman yang indah.

Nilai Carita
    Samunyaan urang musti panurutan lawan urang tuha, panurutan  lawan siapa haja nang mamimpin kita. Amun ada gawian nang ngalih atau ganal, ,usti digawi basasamaan, digawi baimbai barataan, inya musti mambawa pakulih nang baik gasan barataan pulang, barakat babagi gawian barataan kawa hidup baruruhuian

Daftar Pustaka

Seman, Syamsiar. 2000. Putri Junjung Buih. Banjarmasin : Yayasan Pendidikan Nusantara
Diperoleh 30 Maret 2013 dari Kamsariaty.blogspot.com
Diperoleh 30 Maret 2013 dari http://1.bp.blogspot.com/-8ERUnkb5vesTcNTZ4gcB-IAAAAAAAAALw/hEhGBP_xAls1600/( "terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membantu proses pembuatan tugas dengan tema Mitos seorang Putri Junjung Buih" )
readmore...

Rabu, 10 April 2013

PROFIL DESA BENTOT KABUPATEN TABALONG

1. LEGENDA DAN SEJARAH PEMBANGUNAN / RIWAYAT DESA BENTOT

 Adalah kelaluan (jalan) ulun/orang erang kaliku (saikung) Hante (kucing besar) dibelakang pintu, kemudian buruk/busuk lalu dibuang kesungai Bentot (Patangkep) maka muncullah nama Bentot dari kata using buruk/busuk sekitar tahun 1925. Maka sampai sekarang memilih nama desa atau nama kampung Bentot, kemudian muncul Kepala Kampung/Kepala Desa pada tahun 1938.

Nama-nama Kepala Kampung atau Kepala Desa Berikut :
 • Merinmg
 • Yampur
 • Eteu
 • Iskam
 • Lurius Luntih
 • Piyuk Kubek
 • Lunjah. L
 • Intes P. Kubek
 • Kasmir Tandil
 • Elepzon  
Beberapa Sungai yang ada di Desa Bentot :

 • Sungai Patangkep / Jangkung
 • Sungai Teo
 • Sungai Ra’i
 • Sungai Liyang Titong
 • Sungai Sarang
 • Sungai Jamut
 • Sungai Tawadai
 • Sungai Jahun
 • Sungai Mansi
 • Sungai Sasupan
 • Sungai Tukang
 • Sungai Kamanrai
 • Sungai Ra’an
 • Sungai Bunui
 • Sungai Murung Layung
 • Sungai Basun
 • Sungai Siyeh
 • Sungai Lanting
 • Sungai Jahun Karuh
 • Sungai Jahun Uhi
 • Sungai Gatui
 • Sungai Malinu
 • Sungai Malanu
 • Sungai Kumpah


2.  KONDISI UMUM DESA
 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah
        Desa Bentot merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah kecamatan Patangkep Tutui yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Patangkep Tutui. Desa Bentot mempunyai luas wilayah seluas kurang lebih 500.000 km2

 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
        Desa Bentot mempunyai jumlah penduduk 2.145 jiwa, laki-laki berjumlah 1.076 jiwa dan perempuan berjumlah 1.069. Kemudian tingkat pendidikan desa Bentot yang Pra Sekolah ada 246 orang, SD 346 orang, SMP 45 orang SLTA 40 orang. Setelah itu warga masyarakat desa Bentot memiliki mata pencaharian bertani dan berkebun. Selain dari bertani dan berkebun ada juga yang menjadi pedagang, PNS dan juga Buruh.

       Pola penggunaan tanah di Desa Bentot sebagian besar diperuntukkan tanah pertanian dan persawahan sedangkan sisannya untuk fasilitas bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
  Kalau acara adat desa Bentot tidak jauh beda dengan desa lainnya seperti Warukin, Upau dan desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah seperti Tamiang. Acara itu memakan waktu sampai berminggu-minggu lamanya, dan itu juga disertai dengan aruh adat.  Demi kesempuraan penulisan dimasa yang akan datang silakan berikan kritik dan saran  yang bersifat membangun , melalui kolom komentar dibawah ini.
readmore...

Sejarah Benteng Madang dan Monumen Proklamasi 17 Mei 1949


SEJARAH “BENTENG MADANG
&
MONUMEN PROKLAMASI 17 MEI 1949
Benteng Madang terletak di Desa Madang Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan). Jarak antara Desa Madang dengan Banjarmasin sekitar 140 km. Benteng Madang dibangun seiring dengan pecahnya Perang Banjar melawan penjajah Belanda di Bumi Lambung Mangkurat. Benteng ini terdapat di atas Gunung Madang salah satu dari bagian Pegunungan Meratus. Tempat tersebut sangat strategis untuk pertahanan, karena bila kita berada di tempat tersebut, maka daerah sekeliling dapat terlihat dengan mudah. Benteng tersebut dikelilingi oleh hutan semak belukar di sana–sini ditumbuhi bambu.
foto saya di Benteng Madang

 Gunung Madang identik dengan Benteng Madang dengan luas sekitar 400 m2. Di kaki Gunung Madang terdapat aliran-aliran sungai yang di tepinya banyak ditumbuhi ilalang dan pohon bambu. Pada aliran-aliran sungai yang mendekati tempat penyeberangan diadakan titian atau jembatan-jembatan yang apabila diinjak titian ini bergerak, dan kalau jatuh besar kemungkinan tertusuk benda tajam yang sengaja dipasang oleh pejuang-pejuang Antaludin. Akibatnya tidak hanya luka-luka bahkan tidak jarang mengakibatkan kematian. Masyarakat menyebutnya sebagai “jembatan serongga”. Jembatan-jembatan tersebut sengaja dibuat oleh pejuang-pejuang Antaludin agar apabila musuh ingin memasuki daerah Gunung Madang akan terhalang atau mudah diketahui.

 foto saya bersama teman-teman
Untuk memperkokoh pertahanan Benteng Madang diberi perlindungan dari pepohonan agar gelap di sang hari. Pada bagian lain dibuat jalan rahasia untuk keluar pabila kemungkinan seangan musuh bisa tembus. Konon pernah serdadu Belanda mengadakan penjajakan untuk melihat dari dekat keadaan Benteng Madang, tetapi mereka tidak melihat apa- apa kecuali hutan semak belukar. Keadaan yang ganjil ini membuat serdadu Belanda penasaran. Sehingga suatu waktu tempat tersebut ditembaki oleh serdadu Benda dari jarak jauh. Ketika para serdadu Belanda tersebut kelelahan dan kehausan, mereka meminta air kelapa muda kepada masyarakat, tetapi yang terjadi setelah mereka meminum semua sakit perut dan ada yang meninggal.
Taktik gerilya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Antaludin membuat pemerintah kolonial Belanda kebingungan dan putus asa. Banyak serdadu Belanda yang terbunuh. Para pejuang Antaludin tidak pernah menyerah dan Benteng Madang tidak pernah direbut Belanda. Baru ketika benteng tersebut ditinggalkan oleh pejuang-pejuang Antaludin untuk bergerilya ke berbagai lokasi pertempuran, tentara Belanda menemukan tempat kosong setelah dengan susah payah berusaha mengepung untuk merebutnya. Sejarah telah mencatat Perang Banjar dimulai sejak penyerangan terhadap tambang batu bara Belanda Oranye Nassau di Desa Pengaron yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dengan mengerahkan pasukan Muning pimpinan Sultan Kuning.
Peristiwa ini terjadi pda tanggal 28 April 1859. Pangeran Hidayat memerintahkan kepada Sultan Kuning dan Pangeran Antasari mempercepat penyerangan terhadap tambang batu bara Oranye Nassau milik Belnda tersebut. Serangan ini diikuti oleh gerakan-gerakan massa lainnya yang tersebar di seluruh Kerajaan Banjar. Kemudian serentak rakyat Banjar bangkit mendukung perjuangan Pangeran Antasasri untuk mengusir Belanda dari tanah Banjar. Selanjutnya Perang Banjar berlangsung sampai dengan tahun 1904, suatu peperangan yang sangat melelahkan karena tergolong perang kolonial yang paling lama di Indonesia. Pangeran Antasari dan Demang Lehman meminta kepada Tumenggung Antaludin untuk membuat benteng pertahanan di Gunung Madang. Benteng Madang dibangun di sebuah puncak gunung di Desa Madang. Bangunan benteng dari bahan kayu madang yang ada di sekitarnya serta pagar hidup dari pohon bambu dengan luas kurang lebih 400m2 bertingkat dua, agar mudah mengintai musuh dari bagian teratas.
Benteng ini diberi perlindungan agar gelap pada siang hari dan dibuat jalan rahasia untuk keluar. Hal ini untuk memperkuat pertahanan dan tentara Belanda sulit merebut tempat ini. Tercatat ada lima kali serangan Belanda terhadap benteng ini. Tanggal 3 September 1860 terjadi serangan mendadak oleh pasukan infantri Belanda sementara benteng belum selesai dibangun. Serdadu Belanda bergerak dari Benteng Amawang Belanda menyelusuri Desa Karang Jawa dan Desa Ambarai langsung menuju Gunung Madang. Serdadu Belanda terkejut, ketika baru mendekati bukit itu terjadi serangan mendadak menyebabkan beberapa serdadu Belanda tewas. Sekali lagi serdadu Belanda mendekati bukit tetapi sebelum sampai serangan gencar menyambutnya. Sehingga serdadu Belanda mundur kembali ke benteng Amawang di Kandangan. Tanggal 4 September 1860 pasukan infantri Belanda dari batalyon ke 13 melakukan serangan kedua kalinya.
Pasukan Belanda dilengkapi dengan mortir dan berpuluh-puluh orang perantaian (nara pidana) untuk membawa perlengkapan perang yang dijadikan umpan dalam pertempuran. Serdadu Belnda melemparkan 3 geranat tetepi tidak berbunyi dan disambut dengan tembakan dari dalam benteng. Ketika Letnan De Bouw dan Sersan De Varies menaki Gunung Madang hanya diikuti serdadu bangsa Belanda, sedangkan serdadu bangsa bumiputera membangkang tidak ikut bertempur. Dalam pertempuran Letnan De Brouw kena tembak di paha, sehingga serdadau Belanda mundur dan kembali ke Benteng Amawang. Tanggal 13 September 1860 serangan ketiga Belanda terhadap Benteng Madang dipimpin oleh Kapten Koch dengan bantuan serdadu Belanda dari Banjarmasin dan Amuntai. Pertempuran ini terjadi dalam jarak dekat, tetapi Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin dengan gagah berani menghadapinya. Disaat bunyi senapan dan meriam bergema, tiba-tiba roda meriamnya hancur kena tembakan.
Pasukan Belanda dan Kapten Koch kembali mundur ke Benteng Amawang. Kegagalan serangan ketiga ini membuat belanda sangat malu karena tersebar sampai ke Banjarmasin. Tanggal 18 September 1860 serangan Belanda yang keempat dipimpin oleh Mayor Schuak dengan pasukan infantri batalyon ke 13 yang terdiri dari beberapa opsir bangsa Belanda, dibantu oleh Kapten Koch dengan membawa sebuah heuwitser, sebuah meriam berat dan morter. Menjelang pukul11.00 siang hari Demang Lehman memulai menyambut serdadu Belanda dengan tembakan. Letnan Verspyck yang berani mendekati benteng dengan pasukannya kena tembak oleh anak buah Tumenggung Anataludin, akhirnya mengundurkan diri membawa korban. Selanjutnya Kapten Koch memerintahkan memajukan meriam. Dengan jitu peluru mengenai serdadu pembawa meriam itu dan jatuh terguling. Setelah pasukan meriam gagal, dilanjutkan dengan pasukan infantri mendapat giliran maju. Kapten Koch yang memimpin pasukan infantri maju kena tembak di dadanya dan jatuh tersungkur. Dengan jatuhnya Kapten Koch tersebut serdadu Belanda menjadi bingung dan kehilangan komando. Dengan bergegas pasukan Belanda menggotong tubuh Kapten Koch dan meninggalkan medan pertempuran, mengundurkan diri kembali ke Benteng Amawang. Setelah serangan keempat ini gagal Belanda mempersipkan kembali untuk penyerangan yang kelima.
Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin juga mempersiapkan siasat dan strategi untuk menghadap serangan besar-besaran Belanda dengan keluar dan tidak berpusat bertahan dalam benteng saja. Demang Lehman mendapat bantuan dari pasukan Kiai Cakra Wati pahlawan wanita yang selalu menunggang kuda yang berasal dari Gunung Pamaton. Tanggal 22 September 1860 Belanda dengan persiapan teliti, belajar dari kegagalan dan beberapa kali dipermalukan dari empat kali serangan, Belanda mempersiapkan bidak-bidak dan perlindungan pasukan penembak meriam dengan sistem pengepungan Benteng Gunung Madang. Pertempuran baru terjadi esok harinya dengan tembakan meriam dan lemparan geranat. Menjelang pukul 11.00 malam hari, tiba-tiba Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin mengadakan serangan besar-besaran dengan berbagai jenis senapan yang dimiliki. Pertempuran berkobar hingga menjelang subuh. Karena pertempuran berlangsung di malam hari yang gelap gulita pasukan Belanda kehilangan komando.
Situasi yang tegang ini digunakan oleh Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin beserta pasukannya untuk keluar benteng dan menyebar keluar meninggalkan benteng dan selanjutnya berpencar. Suatu strategi yang dilakukan oleh Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin utuk menghindari kehancuran pasukannya. Sementara Kiai Cakrawati dan pasukannya juga berhasil meneruskan perjalanan menuju Gunung Pamaton. Sementara itu dengan hati-hati pasukan Belanda memasuki benteng untuk menghancurkan kekuatan Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin, tetapi alangkah kecewanya Belanda ternyata benteng sudah kosong dan hanya ditemukan satu orang mayat yang ditinggalkan.
Demikian lah sejarah singkat Benteng Madang, sebuah tempat pertahanan para pejuang Perang Banjar di daerah Hulu Sungai Selatan (Kandangan) dalam menghadapi pasukan Belanda. Pada dasarnya benteng tersebut tidak berhasil direbut Belanda karena Benteng Madang ditinggalkan oleh pejuang Banjar kemudian melanjutkan perlawanan berikutnya ditempat lain yang lebih strategis. Pasukan Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin sampai akhir hayatnya tidak pernah menyerah kepda Belanda Dengan susah payah, biaya yang besar dan dengan perang yang melelahkan serta banyaknya korban, Belanda sangat malu dan dikecewakan karena benteng yang akan direbut tidak lebih hanyalah tempat kosong belaka.
Sekarang lokasi situs Benteng Madang tetap terpelihara, sebagai situs sejarah dengan juru peliharanya. Bila sejarah adalah pertangungjawaban masa silam, maka situs Benteng Madang dengan segala kejadiannya merupakan saksi sejarah bahwa disini di bumi Banjar telah terjadi suatu peristiwa kepahlawanan untuk melawan kolonial Belanda. Pejuang Banjar di sini secara konsekwen dan konsesten memegang prinsip “HARAM MANYARAH WAJA SAMPAI KAPUTING”. Suatu slogan dalam kehidupan orang Banjar dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang.

Gambar Monumen Proklamasi 17 Mei 1949


Monumen Proklamasi 17 Mei 1949, adalah monumen untuk memperingati tentang Proklamasi rakyat di Kalimantan Selatan. Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan suatu usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945) oleh rakyat di Kalimantan Selatan, yang menyatakan bahwa wilayah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang mana Monumen 17 Mei 1949 ini diresmikan tanggal 10 November 1986 oleh Gubernur kepala daerah TKI Kalimantan Selatan yaiti Ir.H.M.SAID.

Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan itu pada kenyataannya tidaklah mudah, karena para pejuang harus melewati serangkaian perjuangan fisik dalam kurun waktu sekitar tahun 1945-1949. Dari Monumen Proklamasi 17 Mei 1949 di situ kita bisa melihat riwayat dari Pergerakan atau perlawanan serta keinginan rakyat Indonesia Khususnya di Kalimantan Selatan untuk merdeka (terbebas dari semua hal-hal yang berbau penjajahan).  Maka dari situlah Rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan berupaya untuk merdeka.

Selain itu juga terdapat beberapa lukisan yang ada disamping kiri dan kanan dari Monumen Proklamasi tersebut yang mana gambaran atau lukisan itu menceritakan perjalanan Divisi IV tentang usaha rakyat di Kalimantan Selatan untuk Merdeka. 


 • Di bawah ini adalah gambar atau lukisan pertama yang ada disamping kiri kalau dilihat dari depan Monumen Proklamasi 17 Mei

Dari gambar tersebut menceritakan pawai merah putih  se Kalimantan Selatan pada tanggal 10 oktober 1945, yang mana pawai merah putih ini menceritakan keinginan rakyat di Kalimantan Selatan untuk tetap bersatu dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mana sebelumnya masih terpisah, pawai merah putih itu merupakan refliksi dari keinginan rakyat untuk bersatu di bawah kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).


 • Di lukisan kedua yaitu menceritakan tentang Pertempuran 9 November 1945 di BanjarmasinDari gambar tersebut menceritakan tentang pertempuran di Banjarmasin melawan sekutu yang bertepatan di dekat Polda Kal-sel pada saat ini, dan disitulah dulu terjadi pertempuran 9 November 1945 bangsa Indonesia di Kalimantan Selatan melawan sekutu. Kemudian ada juga Monumen 9 November di Pengambangan Banua Anyar sama seperti yang di kantor KPN tadi. Dan dari pertempuran melawan sekutu tersebut maka dibangunlah sebuah Monumen 9 November 1945 di Banjarmasin yang sekarang monumen tersebut telah tidak ada dan telah tergantikan dengan dibangunnya kantor KPN, di kator KPN itulah dulunya ada sebuah Monumen Pertempuran 10 November 1945.

 • Pada lukisan ke tiga EKSPEDISI T.R.I. LAUT yang terjadi di pantai Batakan. 
 • Selanjutnya pada lukisan ke empat yang ada disebelah kanan kalau dilihat dari depat depan Monumen Proklamasi 17 Mei
Pada lukisan ini menceritakan turunnya pasukan payung pertama yang menjadi cikal bakal TNI AU yang terjadi di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah dan pada tanggal 21 Desember 1948 ini terjadinya Pertempuran di Hawang Cilikriwut, dan dari kejadian itu dibangunlah sebuah tugu di Bundaran Garuda Pangkalan Bun di situ ada terdapat sebuah Monumen yang di atasnya ada sebuah pesawat, monumen itu peringatan sebagai pasukan terjun payung pertama yang menjadi cikal bakal pasukan elit Angkatan Udara. • Pada lukisan ke lima menceritakan tentang pelaksanaan Proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1949 dan pertempuran dimarkaskan di Karang Jawa pada tahun 1949


 • Di lukisan terakhir atau yang ke enam menceritakan tentang pengangkatan TAD Letkol Hasan Basry oleh pertahanan RI  pada tanggal 2 Desember tahun 1949
 sumber :


readmore...