Social Icons

Kamis, 11 April 2013

Mitos Putri Junjung Buih

Tugas Pengantar Antropologi
tentang
Mitos Putri Junjung BuihDosen : Sitti Maryam, M. A


Oleh Kelompok II :

Barkiah                        A1A111001 

Magfiraturrahman    A1A111004

Nor Amalina                A1A111012

Norhayati                    A1A111023

Akhmat Farisi             A1A111048

Abdurrahman              A1A111049 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2013Putri Junjung Buih


Banua nang hanyar diulah nitu dingarani Nagara Dipa, nang andaknya di Pulau Hujung Tanah. Ujar kisah, tanahnya  bahawa hangat, lawan babau harum nang kaya baun daun pudak.
    Di bawah karajaan nang hanyar nitu diulah istana nang dilangkapi lawan balai rung, wadah parbandaharaan, lawan bangunan nang lain-lainnya. Ampu Jatmika nang mamimpin nagri nang hanyar nitu, maangkat dirinya saurang jadi raja, balalu bagalar Maharaja di Candi.
    Limbah sudah  lawas Ampu Jatmika jadi raja di Nagara Dipa, inya kaganangan lawan tutus dirinya saurang nang katurunan dagang. Wayah nitu urang sabarataan parcaya, amun ada nang jadi raja kada tutus bangsawan, maka kainanya banua nitu bisa dapat mala pataka.
    Ampu Jatmika nang marasa diri sudah tua, wayah nitu rahatan garing bangat, inya balalu mangiau dua ikung anaknya. Ampu Mandastana lawan Lambung Mangkurat. Inya baucap di hadapan nang anaknya badua nitu :
    “Amun aku kaina maninggal dunia, ikam badua kada bulih jadi raja di Nagara Dipa naya. Kita kada tutus bangsawan. Nitu.Kita tutus urang dagang nang kada bulih jadi raja”.
    Ampu Mandastana lawan Lambung Mangkurat mandangarakan papadahan urang tuhanya nang rajatan garing bangat nitu.
    “Amun aku sudah kadada lagi, ikam badua kaina musti tulak kita batapa. Batapa dua tahun lawasnya gasan mancari raja di banua kita. Ampu Mandastana, ikam batapa di dalam guha di bawah gunung. Lambung Mangkurat, ikam batapa di ulak banyu nang dalam:. Kada lawas limbah baucap nitu Ampu Jatmika maninggal dunia.
    Ampu Mandastana balalu tulak batapa ka dalam guha di bawah gunung. Lambung Mangkurat tulak jua batapa ka ulak banyu nang dalam.
    Dua tahun lawasnyabatapa sasaurangan, mangurangi makan nginum, lawan mangurangi guring. Salawas dua tahun batapa nitu, kadada jua tanda-tandanya, nang badua badangsanak nitu cagar bapakulih hasil tapaannya. Kaduanya sudah handak ampih batapa nang kaya urang baputus asa.
    Tagal sakali malamnya, wayah Lambung Mangkurat takalap satumat, inya bamimpi nang bapanya mamadahi. Urangnya kada taliat tagal suaranya haja nang tadangar.
    “Lambung Mangkurat. Ikam ulah lalantingan ampat walas batang pisang saba. Di ampat buncu tihangnya digantung mayang pinang nang baurai pasang jua lalangitankain putih. Wayah tangah malam, ikam duduk di tangah-tangah bapakaian saraba putih, tamasuk laung putih.
    Wayah tangah malam nitu ikam likit dupa, balalu balarut ka hilir. Ikam jangan takutan lawan buhaya, iwak ganal, ular tadung, atawa binatang buas nangapa haja”.
    Kaina ikam sampai inggat Luuk Bagaja, banyu sasain badalam nang baputar di ulak banyu. Amun ulak banyu sudah ranai, kaina kaluar buih nang kaya gunung anak ganalnya. Tumatan di buih nitu kaina kaluar suara babinian. Babinian nitu kaina nang jadi raja putrid banua naya, banua Nagara Dipa”.
    Lambung Mangkurat takajut limbah bangun. Inya taungut satumat, maingatakan papadahan bapanya tumatan dimimpi nitu.
    Isuknya Lambung Mangkurt lakasai maulah lalantingan ampat walas batnag pisang saba, maandaki lalangitan kain putih, lawan manggantung mayang pinang. Wayah tangah malam dilikitnya dupa. Inya bapakaian saraba putih, balalu balarut ka hilir di lalantingan nitu. Ada buhaya, ular tadung, iwak ganal, kada dihiraninya, inya kadada asa gair napaapa, inya Lambung Mangkurat kada urang nang pamburisit.
    Kada lawas imbah nitu, bujur jua, inya sampai inggat Luuk Bagaja, balalu banyu ulak bapusing. Lalantingan umpat jua tpusing, tagal limbah nitu kada lawas banyunya ranai, bagana, balalu timbul buih nang kaya gunung anak ganalnya. Tumatan di buih nitu kaluar suara bibinian :
    “Uuu. Bapa Lambung Mangkurat. Nangapa nang dicari di sini?”.
    Lambung Mangkurat manyahut :
    “Mancari raja gasan banua kami di Nagara Dipa”
    “Aku naya pang nang raja putrinya, Putri Junjung Buih nang Bapa cari”.
    “Kami sudah maulahkan istana di Candi gasan kadiaman tuan putrid”, ujar Lambung Mangkurat.
    “Aku kada hakun badiam di istana Candi. Amun handak bujur-bujur maulah aku jadi raja, ulahkan mahligai nang tihangnya ampat batang puhun batung batulis sakti nang ada di Gunung Batu Piring. Mahligai nitu musti tuntung digawi sahari. Limbah nitu suruh ampat puluh ikung bibinian bujangan maulah salambar kain langgundi kuning nang panjangnya pitung dapa, gasan aku pakai wayah ka mahligai kaina”.
Limbah mandangar suara Putri Junjung Buih nitu, balalu Lambung Mangkurat bagagas bulik ka banua mamadahkan lawan bubuhan punggawa karajaan Nagara Dipa, nangapa-apa nang dikahandaki ulih Putri Junjung Buih nang cagar jadi raja putri.
Lambung Mangkurat manyuruhi barataan urang babagi gawian. Ampat batang puluh batung batulis sakti diambil di Gunung Batu Piring. Mahligai nang ganal diulah ulih ampat urang patih nang tihangnya batang puhun batung batulis nang sakti nitu.
Salambar kain langgundi kuning nang panjangnya pitung dapa, nang dulah ulih ampat puluh bibinian, digawi jua sabarataan. Barakat inya digawi baimbai barataan, maka mahligai, kain langgundi kuning nitu sudah tuntung digawi sahari samalaman, cucuk lawan kahandak Putri Junjung Buih.
Wayah ari nang sudah ditantuakan nitu, maka Putri Junjung Buih kaluar tumatan di tangah ulak banyu nang babuih. Putri Junjung Buih kaluar tumatan di tangahh ulak banyu nang babuih. Putri timbul nang kaya diangkat ulih gunung buih nang ganal. Di tangah-tangah cahaya nyarak nang gilang gumilang, putrid kaluar lawan rupa nang saling bungasan. Awaknya putih kuning  saikungan, rambutnya ikal mayang, hidung mancung, mata nyarak mancurung, bulu matanya hirang sing lantikan. Di tambah pulang pakaian kain panjang, maginnya Putri Junjung Buih kaliatan bungas kada sakira.
Putri Junjung Buih dibawa, diarak sampai ka mahligai nang digapit lawan diiringi ulih ampat puluh babinian bujangan nang bungas-bungas barataan.
Limbah sudah sampai ka mahligai, Putri Junjung Buih didudukakan di tahta karajaan jadi raja putri Nagara Dipa. Lambung Mangkurat nang maatur urusan samunyaan manjavat jadi mangkubumi di banua nitu.

Kada lawas limbah Putri Junjung Buih jadi raja putrid di Nagara Dipa balalu Lambung Mangkurat tapikir dalma hati, rasanya kada cucuk Putri Junjung Buih hidup manyanyaurangan haja, amun kada bapasangan lawan raja jua. Balalu Lambung Mangkurat marangkai buah pikirannya nitu lawan raja 

Putri Junjung Buih. Sakalinya Raja Putri Junjung Buih manjawab :

“Aku hakun kawin lawan anak raja Majapahit pakulih tapaan nang ada di banua subarang”. 

Malam dudinya Lambung Mangkurat bamimpi badapat lawan aruah bapanya nang mamadahakan supaya Lambung Mangkurat barangkat tulak ka banua subarang maambili anak raja hasil tapaan nitu. Anak raja hasil tapaan nitu bangaran Radin Putra. Maka limbah nitu tulakai Lambung Mangkurat mambawa kapal karajaan nang bangaran Si Parabayaksa.
Dalam kapal nang ganal nitu umpat jua tulakan Wiramartas Patih Pasi, Patih Baras, Patih Luhu, Patih Dulu lawan sagala anak buah kapal nang lainnya.

Kada lawas balayar di laut ganal, bubuhan Lambung Mangkurat sampai ka banua subarang, mandapati raja gasan mainta anaknya hasil tapaan gasan di bawa ka Nagara Dipa. Raja di banua subarang nitu katuju bangat nang anaknya di bawa ulih Lambung Mangkurat ka Nagara Dipa.

Putri Junjung Buih nang jadi raja putri di Nagara Dipa nitu sakalinya baisi kasaktian lawan kakuasaan di watas banua banyu, banyu sungai atawa banyu laut. Inya mancuba mauji kaharatan bakal lakinya. Radin Putra nang rahatan ada di dalam kapal Si Parabayaksa, nang rahatan balayar ka ampah Nagara Dipa

Diparintahkan anak buahnya, bubuhan naga putih manahan kapal Si Parabayaksa. Pitung ikung naga putih nang ada di laut ganal nitu manuruti parintah Putri Junjung Buih kapal nitu balalu tagana kawa bagarak lagi

Lambung Mangkurat hiran bangat maliat kapalnya Si Parabayaksa nang ganal nitu kada kawa saling garakan lagi. Kapal ganal nitu kada biasa sampai tagana kaya damintu. Limbah nitu balalau Radin 

Putra baucap :

“Bapa Lambung Mangkurat, dalam banyu naya ada pitung ikung naga putih nang manahan kapal kita. Naga putih nitu anak buahnya, rakyat nya Putri Junjung Buih nang mauji kaharatanku. Biar aku haja nang manajuninya”.

Limbah baucap nitu, balalu Radin Putra tajhun mancirup ka dalam banyu laut, tinggalam bulat. Pitung hari pitung malam inya dalam banyu malawan naga putih anak buah Putri Junjung Buih, pahabisannyaRAdin Putra kawa mangalahkan naga putih anak buah Putri junjung Buih nitu. Balalu inya timbul ka atas banyu, naik ka atas kapal SI Parabayaksa lawan rupa nang gagah parkasa, balalu bagalaar Pangiran Surianata.


Bubuhan Lambung Mangkurat lawan samunyaan anak buahnya kapal SI Parabayaksa nitu manarusakan balayar bulik ka ampah banua Nagara Dipa. Di banua Nagara Dipa nang urang banyak sudah manyampuk kadatangan Pangiran Surianta Lambung Mangkurat, lawan anak buah Si Parabayaksa lainnya.

Wayah nitu diadakan karasmin di banua Nagara Dipa. Putri Junjung Buih lawan Pangiran Surianata didudukakan dipadudusan, bajajak di atas ampat ikung kapala hadangan.

Banyu gasan badudus nitu diandaki kakambangan ampat puluh macam nang babau harum, kasamunyaan kambang mawar, malati, marak, malur, Kananga, kacapiring, campaka putih, campaka kuning, nagasari kambang culan, kambang tuak-tuak, usir-usir, kambang palilak, kambang pandan, tanjung, kambang tanding, kambang sarunai, kambang pacar, panggil-panggil putih, panggil-panggil habang, kambangdilam, kambang gandasuli, kambang pudak satagal, kambang jariangan, kambang tambura, kambang sarapangan, kambang jarum-jarum, kambang gambir, kambang kasumaningrat, kambang kankung, kambang talipuk, kambang bilaran tapah, kambang bamban, kambang urang-aring, kambang gayam, kambang supan-supam kambang kasisap, kambang bunting-buntung, kambang dadap, kambang patah kamudi.

Tuntung badudus, ditapung-tawari ulih Lambung Mangkurat, lawan dihamburi baras kuning. Limbah nitu Pangiran Surianata lawan Putri Junjung Buih dibawa ka mahligai.
Mahligai nitu sudah dikakambangi lawan macam-macam kakambangan, gamelan Si Rarasati dibunyiakan, agung Si Rabut Paradah dicatuk, ditambah tuntunan wayang, tuping lawan tarian baksa. Tarian nang kada tatinggal musti dituntunakan nang ngaran tari Jambangan Kaca.

Pangiran Surianata diangkat jadi raja lawan parmaisurinya Putri Junjung Buih di Banua Nagara Dipa.
Tahun ka lawan tahun lawasnya di Nagara DIpa, pasangan raja badua laki bini nitu manurunakan anak lakian nang dibari ngaran Radin Suriaganggawangsa. Kada lawas limbah nitu ada pulang saikung anak lalakian nang di bari ngaran Radin Suriawangsa.

Wayah nitu diadakan karasmin banua. Samunyaan kulawarga datangan manuntun tatarian baksa, tuping lawan gagamalan. Di situ Raja Pangiran Surianata lawan Puti Junjung Buih baamanat lawan nang ada barataan supaya maharagu banua, supaya hidup baruruhuian. Amun ada urang nang kakaraman di kapal musti ditulungi.

Ujar kisah, pahabisannya Pangiran Surianata lawan Putri Junjung Buih baamanat handak bulik ka asal banuanya, balalu kaduanya baimbai gaib, hilang kada kaliatan lagi.

Limbah nitu nang jadi panggantinya, Radin Suriawangsa diangkat jadi raja di Nagara Dipa nang bagalar Maharaja Suriaganggawangsa.

TAMAN PUTRI JUNJUNG BUIH : taman ini adalah tempat bersejarah yaitu tempat menghilangnya putri pada zaman kerajaan negara dipa. dan sekarang sudah menjadi taman yang indah.

Nilai Carita
    Samunyaan urang musti panurutan lawan urang tuha, panurutan  lawan siapa haja nang mamimpin kita. Amun ada gawian nang ngalih atau ganal, ,usti digawi basasamaan, digawi baimbai barataan, inya musti mambawa pakulih nang baik gasan barataan pulang, barakat babagi gawian barataan kawa hidup baruruhuian

Daftar Pustaka

Seman, Syamsiar. 2000. Putri Junjung Buih. Banjarmasin : Yayasan Pendidikan Nusantara
Diperoleh 30 Maret 2013 dari Kamsariaty.blogspot.com
Diperoleh 30 Maret 2013 dari http://1.bp.blogspot.com/-8ERUnkb5vesTcNTZ4gcB-IAAAAAAAAALw/hEhGBP_xAls1600/( "terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membantu proses pembuatan tugas dengan tema Mitos seorang Putri Junjung Buih" )

2 komentar: